จัดฟัน


จัดฟัน

จัดฟันมายเดนท์

Advertisements

จัดฟัน มีนบุรี (รามอินทรา 109) : ลักษณะฟันที่ควรจัดฟัน ฟันสบลึก


จัดฟัน  โปรโมชั่น เริ่มต้น 35000

ลดค่าเอ็กซเรย์ + พิมพ์ปาก 50 %

โทร  02-540-0861  081-342-1168

จัดฟัน: ฟันสบลึก

 

สาเหตุ

1. พันธุกรรม

2. ฟันหน้าบางซี่หายไปแต่กำเนิด      มักพบบ่อยๆว่าฟันหน้าล่างบางซี่

หายไป

3. การเจริญเติบโตของขากรรไกรผิดปกติ  เช่น มีการเจริญเติบโต

ของกระดุกขากรรไกรบนมาก  และ/หรือมีการเจริญเติบโตของกระดูกขา

กรรไกรล่างน้อย

 

การรักษา

ฟันสบลึกในเด็กมักแก้ไขโดยการกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกเบ้าฟันบริเวณฟันกรามล่าง ให้มีการเจริญเติบโดในแนวดิ่ง

ให้มากขึ้น  ร่วมกับการปรับแนวฟันหน้าให้ถูกต้อง และมักหลีกเลี่ยงการถอนฟัน  เนื่องจากจะทำให้มีฟันสบลึกมากขึ้น

ฟันสบลึกในผู้ใหญ่  มักแก้ไขโดยการปรับแนวแกนและระดับของฟันหน้าให้ถูกต้อง โดยรักษาตำแหน่งของฟันกรามให้คงที่ฟันสบลึก

จัดฟัน มีนบุรี (รามอินทรา 109) : ลักษณะฟันที่ควรจัดฟัน ฟันซ้อนเก


This slideshow requires JavaScript.

โปรโมชั่นจัดฟัน   จัดฟันเริ่มต้น 35000

ลดค่าเอ็กซเรย์+พิมพ์ปาก 50%  โทร  02-540-0861  081-342-1168

จัดฟัน: ฟันซ้อนเก

สาเหตุ

1. พันธุกรรม  ทำให้ขนาดของฟันและขากรรไกรไม่สัมพันธ์กัน เช่น

ฟันซีใหญ่หรือปกติ แต่ ขากรรไกรเล็ก  เป็นต้น

2. การสูญเสียฟันน้ำนมก่อนกำหนด   เนื่องจากฟันน้ำนมเป็นส่วนที่จะ

กันที่ให้ฟันแท้ขึ้นมา การถอนฟันน้ำนมก่อนกำหนดจะทำให้

กระดูกขากรรไกรบริเวณนั้นแคบลง หรือ ฟันล้มเข้าหาช่องว่าง  ทำให้ฟันแท้

ไม่มีที่ขึ้น  ก็เกิดฟันซ้อนเกได้

 

การรักษา

คนไข้ควรพบทันตแพทย์ เมื่อฟันหน้าถาวรขึ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อวินิจฉัยความรุนแรงของฟันซ้อนเก   การปรึกษาแต่เนิ่นๆอาจหลีกเลี่ยง

การถอนฟันได้ โดยอาศัยการเจริญเติบโตของขากรรไกร  ทำให้เกิดเนื้อที่ที่จะจัดเรียงฟันให้เรีบยได้  แต่ถ้าไม่ได้ก็อาจต้องถอนฟันแท้

บางซี่เช่น  ถอนฟันกรามน้อยบน 2 ซี่     ถอนฟันกรามน้อยบน/ล่าง 4 ซี่เป็นต้น

ทั้งนี้ จะแตกต่างตามลักษณะกระดูกขากรรไกรและใบหน้า

จัดฟัน มีนบุรี (รามอินทรา109) : ลักษณะฟันที่ควรจัดฟัน ฟันยื่น ฟันเหยิน


This slideshow requires JavaScript.

โปรโมชั่นจัดฟัน   จัดฟัน เริ่มต้น   35000

ลดค่าเอ็กซเรย์ +พิมพ์ปาก 50%

จัดฟัน : ฟันยื่น

สาเหตุ

1. พันธุกรรม 

2. นิสัยดูดนิ้ว ตามปกติแล้วการที่เด็กมีนิสัยดูดนิ้วจะหายไปได้เอง  แต่ถ้า

ยังคงมีนิสัยนี้จนถึงช่วงฟันแท้ก็จะทำให้ฟันหน้ายื่นได้

3. ขากรรไกรบนยื่น ขากรรไกรล่างเล็ก

การรักษา

การรักษาฟันยื่น ขึ้นอยู่กับสาเหตุ  เช่น ฟันยื่นที่เกิดจากการมีนิสัยดูุดนิ้ว ควรแก้นิสัยเป็นอันดับแรก

ฟันยื่นที่มีสาเหตุจากพันธุกรรม ต้องวินิจฉัยแยกความผิดปกติระหว่างตำแหน่งฟันหรือขากรรไกร  ใ

นกรณีที่เด็กมีฟันยื่นจากขากรรไกรผิดปกติอาจแก้ไขโดยตรงที่ตำแหน่งของขากรรไกร  เช่น การใช้เครื่องมือควบคุมการเจริญเติบโต

ของกระดูกขากรรไกรบนไม่ให้ยื่นมาด้านหน้า  หรือการใช้เครื่องมือกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกรล่าง (Growth modification)

การดูแลโดยใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการเจริญเติบโต อาจเป็นผลดีคือเพื่อหลีกเลี่ยงการถอนฟันได้       เนื่องจากในกรณีที่มีความผิดปกติ

ของขากรรไกร เมื่อเราทำการรักษาภายหลังฟันถาวรขึ้นครบ มักต้องกระทำร่วมกับการถอนฟัน เพื่อให้มีช่องว่างในการลดฟันหน้ายื่น

จัดฟัน มีนบุรี (รามอินทรา 109) : ลักษณะฟันที่ควรจัดฟัน ฟันห่าง


This slideshow requires JavaScript.

โปรโมชั่น จัดฟัน เริ่มต้น  35000-40000

ลดค่าเอ็กซเรย์ +พิมพ์ปาก  50 %     โทร   02-540-0861   081-342-1168

จัดฟัน : ฟันห่าง

สาเหตุ

1. พันธุกรรม เช่น การมีฟันซี่เล็ก แต่มีขนาดของขากรรไกรใหญ่ ทำให้

ขนาดของฟันและขากรรไกร ไม่ได้สัดส่วนกัน

2. การกลืนที่ผิดปกติ  โดยปกติแล้วในขณะที่กลืนปลายลิ้นไม่ควรถูกฟัน

ปลายลิ้นจะต้องแตะที่เพดานปาก การกลืนที่ผิดปกติจะสังเกตได้ว่าปลาย

ลิ้นจะดันฟันหน้า  ทำให้ฟันห่างออกได้ตามแรงดันของลิ้น

3. การถอนฟันแท้บางซี่ไปและไม่ได้ใส่ฟันทดแทน   ตามธรรมชาติแล้ว

ฟันจะมีการเคลื่อนตัวตลอดชีวิต เมื่อมีการถอนฟันบางซี่ออกไปก็จะทำให้

ฟันซี่ที่เหลืออยู่เคลื่อนเข้าสู่ช่องว่างที่ถอนฟันไป

จะสังเกตได้เช่น   ถ้าถอนฟันล่างฟันบนก็จะยื่นลงมา

ถอนฟันกรามล่าง ทำให้ฟันหน้าห่าง เป็นต้น

4. การเป็นโรคปริทันต์  การเป็นโรคนี้จะทำให้มีการทำลายของกระดูกรอบๆรากฟันทำให้ตำแหน่งของฟันเปลี่ยนแปลงไป

สังเกตได้จากฟันที่ค่อยๆยื่นยาว และห่างออกจากกัน

 

การรักษา

การรักษาฟันห่างขึ้นอยู่กับสาเหตุ เด็กที่มีฟันห่างภายหลังฟันหน้าถาวร 4 ซี่ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ควรไปพบทันตแพทย์  เพื่อวินิจฉัยสาเหตุ

 

: ฟันห่างที่เกิดจากกรรมพันธ์ เช่น ฟันซี่เล็กอาจแก้ไขโดยการรวบปิดช่องว่างแล้วเติมขนาดซี่ฟันให้เท่าปกติ

ฟันห่างที่เกิดจากฟันหายไปบางซี่ แก้ไขโดยการรวบฟันให้ชิดกันแล้วใส่ฟันปลอมในบริเวณที่ฟันหาย

: ฟันห่างที่เกิดจากการกลืนผิดปกติ ควรใส่เครื่องมือแก้นิสัยทันทีที่ตรวจพบ เพื่อบรรเทาปัญหาและทำให้การจัดฟันมีเสถียรภาพ

: ฟันห่างที่เกิดจากการสูญเสียฟันถาวร บางซี่ไป  ก็จัดฟันเพื่อรวบช่องว่าง   หรือ อาจต้องใส่ฟันปลอม

: ฟันห่างที่เกิดจากการเป็นโรคปริทันต์ ต้องรักษาโรคปริทันต์ให้หายและสามารถควบคุมโรคได้ แล้วจัดฟันให้มาสู่ตำแหน่งปกติ

 

จัดฟัน มีนบุรี (จัดฟัน มายเดนท์ รามอินทรา 109): ขั้นตอนก่อนการจัดฟัน


This slideshow requires JavaScript.

จัดฟันเริ่มต้น  35000  โปรโมชั่น ลดค่าเอ็กซเรย์ + พิมพ์ปาก 50 %

โทรนัดหมายเพื่อปรึกษาได้ฟรี   โทร 02-540-0861   081-342-1168

ขั้นตอนก่อนจัดฟัน

1. ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจลักษณะใบหน้า  การสบฟัน

2. ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด และตรวจ

สภาพการสบฟัน นอกจากนี้ จะมีการเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครง

สร้างใบหน้า และขากรรไกร

3. ตรวจฟันว่าต้องรักษาฟันก่อนหรือไม่ เช่น ถอนฟัน ผ่าฟันคุด

อุดฟัน รักษารากฟัน ขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก ฯลฯ ซึ่งจำเป็น

ต้องรักษาก่อนใส่เครื่องมือจัดฟัน

เพื่อความแข็งแรง และการจัดฟันมีประสิทธิภาพ

ในกรณีที่ฟันซ้อนเกมากหรือฟันยื่นมาก การถอนฟันจะทำให้มีช่องว่างเพื่อที่จะเรียงฟันที่ซ้อนเก และหรือดึงฟันเข้าเพื่อ

ลดความยื่น โดยช่องที่เกิดจากการถอนฟันเพื่อจัดฟันจะถูกใช้ไปให้หมด โดยไม่ต้องใส่ฟันปลอม

ฟันที่มักถูกถอนเพื่อประโยชน์ในการจัดฟัน มักเป็นฟันกรามน้อยที่อยู่หลังฟันเขี้ยว อย่างไรก็ตามในกรณีที่ฟันบางซี่ที่

อาจจะไม่เอื้ออำนวยความสะดวกในการดึงฟันที่เก นัก แต่มีปัญหา เช่นฟันที่ผุมาก

ฟันที่มีวัสดุอุดใหญ่ หรือฟันที่รูปร่างผิดปกติ ทันตแพทย์อาจจะพิจารณาถอนฟันเหล่านี้แทน เพื่อเก็บฟันที่ดีที่สุดไว้

แต่ทั้งนี้การรักษาอาจจะใช้เวลายาวนานขึ้นกว่าปกติ หรือ อาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มในการรักษา

4. ฟังคำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ แเละตกลงเรื่องราคาค่าจัดฟันกับทันตแพทย์

5.ทันตแพทย์จะติดเครื่องมือจัดฟันให้ ในช่วงแรกๆ จะรู้สึกเจ็บบ้าง แต่อาการนี้จะค่อยๆ หายจนเป็นปกติดี

ภายใน 1 – 2 สัปดาห์

จัดฟัน มีนบุรี (รามอินทรา109) : จัดฟันต้องทำอะไรบ้าง


This slideshow requires JavaScript.

โทรนัดหมายเพื่อปรึกษาได้ที่  02-540-0861  081-342-1168

จัดฟันเริ่มต้น 35000  ลดค่าเอ็กซเรย์ + พิมพ์ปาก 50%

ตรวจจัดฟันทำอะไรบ้าง

1. ทันตแพทย์จัดฟันจะตรวจลักษณะใบหน้า  การสบฟัน

2.  ทันตแพทย์จะพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด และตรวจสภาพการสบฟัน นอกจากนี้ จะมีการเอ็กซเรย์ฟัน เพื่อดูโครงสร้างใบหน้า และขากรรไกร

3. ตรวจฟันว่าต้องรักษาฟันก่อนหรือไม่ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน โรคเหงือก ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องรักษาก่อนใส่เครื่องมือจัดฟัน เพื่อความแข็งแรง และการจัดฟันมีประสิทธิภาพ

4. ฟังคำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติต่างๆ แเละตกลงเรื่องราคาค่าจัดฟันกับทันตแพทย์

5.ทันตแพทย์จะติดเครื่องมือจัดฟันให้ ในช่วงแรกๆ จะรู้สึกเจ็บบ้าง แต่อาการนี้จะค่อยๆ หายจนเป็นปกติดี ภายใน 1 – 2 สัปดาห์